Vruchtbare Kringloop


Vruchtbare Kringloop

Kringlooplandbouw in de Achterhoek en Liemers

Een duurzame landbouw is belangrijk om zo veel mogelijk voedsel te kunnen produceren met zo min mogelijk vervuiling. Regio Achterhoek en Liemers onderstreept dit belang en werkt daarom mee in het project Vruchtbare Kringloop. Verschillende grote partijen, zoals LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord, veevoerbedrijf ForFarmers Hendrix, FrieslandCampina, Rabobank en Waterschap Rijn en IJssel, werken samen om de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu duurzaam te verbeteren. Zo’n 265 agrarische ondernemers in de regio nemen al deel aan het project.

Wat houdt het project in

De Vruchtbare Kringloop bestaat uit een aantal deelprojecten:

1. De Kringloopwijzer: Hiermee kunnen agrarische ondernemers de mineralenefficiëntie op hun bedrijf in beeld brengen. Door de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest gunstig te beïnvloeden hoeven ondernemers bijvoorbeeld minder mest te af te voeren of kunnen ze het gras beter laten groeien.

2. Inzet van mestverwerkingsproducten: Door het gebruik van bepaalde mestverwerkers komen er minder mineralen in de bodem terecht. Hier wordt continu onderzoek naar gedaan in samenwerking met verschillende partijen.

3.Verbeteren van cross-sectorale mineralenbenutting: Mineralenstromen kunnen beïnvloed worden door alle processen en producten waar mineralen in voor komen te verbeteren.

4. Verbeteren bodemkwaliteit en waterhuishouding: Het waterschap werkt onder andere samen met agrariërs om het waterbergend vermogen van de bodem te verhogen. Dit werkt ontlastend voor het watersysteem bij hevige regenval én het voorkomt dat mineralen worden uitgespoeld. Ook werkt het waterschap voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van het water en de bodem.

Waarom kringlooplandbouw?

In de landbouw speelt de kringloop van mineralen een grote rol. Mineralen zitten in voer, in mest en in de bodem. Alle dieren nemen mineralen op en scheiden ze weer uit. De kringloop van mineralen is in grote mate bepalend voor de kwaliteit van het bodemwater en de vruchtbaarheid van de bodem. Iedereen is gebaat bij een goede balans van de mineralen in de bodem. Zo kan landbouwgrond bijvoorbeeld beter benut worden en uiteindelijk meer opleveren. Ook de natuur is in het algemeen gebaat bij een duurzame mineralenkringloop.

Kringloopwijzer

Toekomstbestendig

In de Vruchtbare Kringloop Achterhoek & Liemers werken verschillende partijen samen aan een toekomstbestendige vorm van landbouw. Uiteindelijk zorgt dit voor meer en kwalitatief beter voedsel, een beter milieu en een rendabele, gezonde bedrijfsvoering voor agrariërs.

Agrarische ondernemers die interesse hebben om deel te nemen, kunnen zich aanmelden via de website van de Vruchtbare Kringloop.

Kringloopwijzer

Schone en duurzame landbouw