Kaart van het gebied

Kaart van het gebied rond de Baakse Beek Bakerwaard Oosterwijkse Vloed Hackfort en Suideras Centrumplan Vorden RWZI Ruurlo RWZI Lichtenvoorde Waterwinning ’t Klooster Zilverbeek Aaltense Goor en Zwarte Veen Aanpak klimaatbestendig Lichtenvoorde Zanddijk Lievelderbeek Batsdijk (Batsdijk - Kunnerij) Kunnerij (Batsdijk - Kunnerij)

Hotspots

Waterwinning ’t Klooster

LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord afdeling Zuidwest-Achterhoek, Vitens (drinkwaterbedrijf), Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland, Gemeente Bronckhorst, Zoetwater Opgave Oost Nederland (ZON), Proefboerderij De Marke en lokale agrariërs werken gezamenlijk aan een gebiedsagenda met als doel droogtebestrijding en bodemgerichte maatregelen.

Aanpak klimaatbestendig Lichtenvoorde

Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Oost Gelre hebben drie wateropvanggebieden en twee nieuwe watergangen gerealiseerd die bij extreme neerslag water om Lichtenvoorde heen leiden. Naast deze maatregelen trekken inwoners, agrariërs en bedrijven gezamenlijk op in het project Klimaat Klaor?! om Lichtenvoorde weerbaar te maken tegen weersextremen.

Hackfort en Suideras

De watermolen van Hackfort, een stuw en het verdeelwerk op de kruising van de Baakse Beek en de Veengoot zijn passeerbaar gemaakt voor vissen en de oevers zijn natuurlijker ingericht. Met een meer natuurlijke uitstraling is de belevingswaarde van het gebied vergroot. Daarnaast is een structuurverbetering voor de landbouw bereikt.

Bakerwaard

In de Bakerwaard legden we een stapsteen aan. Er is een nieuwe watergang gegraven die zorgt voor de afvoer van het (regen)water naar de IJssel. De oude watergang is natuurlijker ingericht.

Centrumplan Vorden

Samen met de gemeente Bronckhorst en inwoners heeft het waterschap het opknappen van de kern Vorden gecombineerd met de herinrichting van de Baakse Beek met aandacht voor vispasseerbaarheid en het beleven van water. Ook het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van hemelwater (regen en sneeuw) kreeg vanwege deze gezamenlijke aanpak een flinke boost!

Oosterwijkse Vloed

Tussen Baak en Wichmond is een EVZ-stapsteen aangelegd en is nabijgelegen stuw passeerbaar gemaakt voor vissen. Daarnaast is er een vebetering gerealiseerd van de beheer- en onderhoudssituatie van de Oosterwijkse Vloed.

RWZI Lichtenvoorde

Het waterschap wil de zuivering verbeteren om waarde toe te voegen aan het gebied en bekijkt hoe het schonere effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) zo optimaal kan worden ingezet.

RWZI Ruurlo

Het waterschap wil de zuivering verbeteren om waarde toe te voegen aan het gebied en bekijkt hoe het schonere effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) zo optimaal kan worden ingezet.

Zilverbeek

In en om de Zilverbeek, gelegen aan de rand van het Oost-Nederlands plateau, zal de natuur worden versterkt. Dit gebeurt door de beek te verondiepen, bufferzones te verbreden en waterretenties aan te leggen.

Aaltense Goor en Zwarte Veen

Het natuur- en landschapsreservaat Aaltens Goor en het Zwarte Veen wordt heringericht. Voor het Aaltense Goor is dit al gebeurt. Samenwerkende partijen werken samen aan in natuurontwikkeling en -herstel, waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en waterretentie, een structuurverbetering voor de landbouw en recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied.

Lievelderbeek

In en om de Lievelderbeek, gelegen aan de rand van het Oost-Nederlands plateau, zal worden versterkt. In nauwe samenwerking met de omgeving wordt gekeken waar de beek kan worden verondiept, bredere bufferzones kunnen worden aangelegd en ruimte is voor waterretenties.

Kunnerij (Batsdijk - Kunnerij)

De Baakse Beek is op het traject Batsdijk-Kunnerij in Ziewent natuurlijker ingericht. Naast versterking van Gelderse natuur en een wateropvanggebied om weersextremen op te vangen, is de beheer- en onderhoud situatie verbeterd. Dankzij een parkeerplaats aan de Kunnerij en een struinpad tussen de Kunnerij en de Scheidijk is de beek toegankelijker gemaakt om van te genieten.

Batsdijk (Batsdijk - Kunnerij)

Op het traject Batsdijk - Kunnerij is bij Batsdijk de bodembreedte aangepast en de taluds hersteld. De stuw Mauribaan is opgeheven en zijn een geautomatiseerde stuw nabij de Scheiddijk en een overlaat bij uitstroom Kleine Veengoot aangelegd.

Zanddijk