Kaart van het gebied

Kaart van het gebied rond de Baakse Beek Bakerwaard Oosterwijkse Vloed Hackfort en Suideras Centrumplan Vorden RWZI Ruurlo RWZI Lichtenvoorde Waterwinning ’t Klooster Zilverbeek Aaltense Goor en Zwarte Veen Aanpak klimaatbestendig Lichtenvoorde Zanddijk Lievelderbeek Batsdijk (Batsdijk - Kunnerij) Kunnerij (Batsdijk - Kunnerij)

Hotspots

Waterwinning ’t Klooster

LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord afdeling Zuidwest-Achterhoek, Vitens (drinkwaterbedrijf), Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland, Gemeente Bronckhorst, Zoetwater Opgave Oost Nederland (ZON), Proefboerderij De Marke en lokale agrariërs werken gezamenlijk aan een gebiedsagenda met als doel droogtebestrijding en bodemgerichte maatregelen.

Aanpak klimaatbestendig Lichtenvoorde

Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Oost Gelre hebben drie wateropvanggebieden en twee nieuwe watergangen gerealiseerd die bij extreme neerslag water om Lichtenvoorde heen leiden. Naast deze maatregelen trekken inwoners, agrariërs en bedrijven gezamenlijk op in het project Klimaat Klaor?! om Lichtenvoorde weerbaar te maken tegen weersextremen.

Hackfort en Suideras

Bakerwaard

In de Bakerwaard legden we een stapsteen aan. Er is een nieuwe watergang gegraven die zorgt voor de afvoer van het (regen)water naar de IJssel. De oude watergang is natuurlijker ingericht.

Centrumplan Vorden

Samen met de gemeente Bronckhorst en inwoners heeft het waterschap het opknappen van de kern Vorden gecombineerd met de herinrichting van de Baakse Beek met aandacht voor vispasseerbaarheid en het beleven van water. Ook het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van hemelwater (regen en sneeuw) kreeg vanwege deze gezamenlijke aanpak een flinke boost!

Oosterwijkse Vloed

RWZI Lichtenvoorde

RWZI Ruurlo

Zilverbeek

Aaltense Goor en Zwarte Veen

Lievelderbeek

Kunnerij (Batsdijk - Kunnerij)

Batsdijk (Batsdijk - Kunnerij)

Zanddijk