Succesvolle bijeenkomsten Landgoederenzone

Gepubliceerd op 19 december 2018

Op 9 oktober jl. organiseerde het waterschap een laagdrempelige inloopbijeenkomst voor bewoners van en ondernemers in de Landgoederenzone Baakse Beek-Veengoot over een nieuw ontwikkelde visie voor het watersysteem en het gebied. Zo’n 75 belangstellenden kwamen tijdens een middag- en avondsessie informatie halen en brengen. Door de brede expertise die aanwezig was – gemeente, provincie en waterschap – en het uitgebreide kaartmateriaal, was een levendige uitwisseling mogelijk.

Landgoed1

Verkenning en visie

Tijdens twee sessies werden bewoners geïnformeerd over de globale plannen voor het gebied. Een eerdere uitwisselingsbijeenkomst met landgoedeigenaren had al welkome input opgeleverd, deze bijeenkomst leverde een waardevolle aanvulling. Aan de hand van vijf thema’s – bodem & hydrologie, vitaal platteland & kavelruil, visie watersysteem & ruimtelijk toekomstbeeld, proces & planning en cultureel erfgoed – werd het proces toegelicht en werd een platform voor gesprek geboden. De openheid waarmee zorgen, behoeftes, kritische noten en ideeën werden gedeeld, was opmerkelijk. De variatie in bezoekers was groot: geïnteresseerde burgers, lokale ondernemers, landgoedeigenaren en agrariërs. De laatste groep gaf aan intensiever betrokken te willen worden bij het proces. Ook werd opgemerkt dat de pachters op de landgoederen aandacht verdienen.

Geen maatregelen zonder overleg

Een natuurlijker inrichting van de Baakse Beek, duurzame landbouw, natuurherstel, verhoging van de ecologische kwaliteit en biodiversiteit van land en water en betere afstemming van agrarisch landgebruik en watersysteem: de visie verbindt vele belangen. Daarom wordt met alle betrokken partijen het gesprek aangegaan en worden maatregelen uitsluitend in overleg met grondeigenaren en pachters uitgevoerd: dat werd tijdens deze bijeenkomst ook weer nadrukkelijk gedeeld. Het is daarnaast van belang om de ontwikkelingen in het gebied goed te blijven volgen en actief met elkaar in contact te blijven. Deze aanbeveling pakt het waterschap van harte op. Menige bezoeker bedankte bij het weggaan voor de betrokkenheid en openheid van het waterschap.

Voortgang

Tijdens de bijeenkomst werd nog geen concreet beeld neergezet van wat het waterschap wil realiseren in de landgoederenzone. Het is van belang om de doelen eerst intern duidelijk te krijgen. Begin 2019 beslist het waterschapsbestuur over de visie, aansluitend worden de plannen per landgoed nader uitgewerkt, te beginnen met de Wildenborch en ’t Medler. Daarbij worden per landgoed gesprekken gevoerd met direct omwonenden en omliggende bedrijven om met het oog op hun belangen het ontwerp te optimaliseren en eventueel aanvullende maatregelen te nemen. De gemeente is nauw betrokken bij dit proces.


Inloopavond Wildenborch

Naast de inloopavond over de Landgoederenzone, was er op 20 november een inloopavond die specifiek inging op het gebied rond landgoed De Wildenborch, welke als voorloper in het proces geldt. Plaats van handeling was De Kapel.

Omdat De Wildenborch al wat verder is in het proces kon al gedetailleerder op de plannen worden ingegaan. Misschien juist om deze reden dat de opkomst met ongeveer 65 bezoekers hoog was. Het leverde volop vragen en discussie op met de medewerkers van het waterschap, gemeente Bronckhorst en de provincie Gelderland. Wat is het nut van de maatregelen? Wat zijn de gevolgen voor omliggende agrarische bedrijven? Ook was dit een natuurlijk moment om oprechte zorgen uit te spreken, suggesties te doen of alleen informatie te verzamelen.