Deskundige dames achter het loket

Gepubliceerd op 29 april 2017

Gebiedsloket Baakse Beek Veengoot: HET aanspreekpunt voor vragen, informatie, ideeën, samenwerking en projecten rond de Baakse Beek en Veengoot.

Sinds 2015 is in het gebied rondom de Baakse Beek en Veengoot een proces in gang gezet dat, inspelend op de klimaatverandering, zorgt dat grond- en oppervlaktewaterpeilen op gewenste hoogte zijn en wateroverlast en – tekort beperkt worden. Die ontwikkeling, gestart vanuit de Provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel, wordt in nauwe samenwerking met bewoners en partijen in het gebied opgepakt. Om het contact en de communicatie met het gebied te stimuleren en soepel te laten verlopen, is het Gebiedsloket opgericht, dat bestaat uit drie medewerkers van het waterschap. Louisa Remesal (omgevingsmanager) is als verkenner en verbinder inmiddels een bekend gezicht rond de Baakse Beek en Veengoot. Daarnaast zijn Anne-Rieke Reurink (systeemkenner) en José van 't Hull (gebiedskenner) actief aan de slag voor en in het gebied: Anne-Rieke op kantoor als degene die de plannen maakt voor de praktijk en José als aanspreekpunt namens het waterschap in het veld.

Nieuwsbrief april 2017 - foto Jose en AR2 (groot)

Links: José van 't Hull, rechts, Anne-Rieke Reurink

Nadruk op samenwerking in en met het gebied

Anne-Rieke en José vullen elkaar naadloos aan: de één werkt meer achter de schermen en de ander zichtbaar. Samen zorgen zij dat projecten van het waterschap in samenwerking met het gebied zo integraal mogelijk worden uitgevoerd. Anne-Rieke: ‘Ik werk de doestellingen en het beleid van het waterschap uit naar concreet uitvoerbare projecten. Daarvoor maak ik analyses, stel kaders op en schrijf visies en projectplannen. In de projecten wordt vaak met allerlei partijen samengewerkt.’ José: ‘Nadat de analyses afgerond zijn, kom ik in beeld. Ik ga het gesprek aan met projectleiders en betrokken partijen om het door Anne-Rieke opgestelde plan samen uit te voeren in het gebied. Soms komen er vragen terug of opmerkingen, die speel ik, als het om plannen of ideeën gaat, dan weer door naar Anne-Rieke. Zij kan die toetsen aan onze doelstellingen en ons beleid en zo bepalen wat wel en niet mogelijk is en welke ruimte er is. Anne-Rieke zorgt ook altijd dat ik de achtergronden van projecten tot in de details ken en geeft de ingrediënten voor het verhaal , zodat ik precies weet wat er speelt en waar ik het over heb. Zo kan ik optimaal communiceren in en met het gebied.’

Daadkrachtig trio

José licht haar rol verder toe: ‘Ik bewaak in de praktijk de waterschapsvisie en ben daarnaast een soort doorgeefluik in het gebied Baakse Beek Veengoot tussen de partijen die er aan het werk zijn, gemeentes, bewoners en het waterschap. Ik ben het eerste aanspreekpunt en kom bijvoorbeeld ook altijd naar informatie-avonden van waterschapsprojecten in het gebied, om te weten wat er leeft. Zo hoor ik veel. ‘ Anne-Rieke: ‘José en ik werken heel nauw samen. En het gaat twee kanten op. Van binnen naar buiten als er een plan of visie is opgesteld maar dus ook van buiten naar binnen, als Jose een idee of wens inbrengt vanuit het gebied. Louisa speelt hierin ook een belangrijke rol. Waar José vooral gericht is op projectinhoud, is Louisa vooral bezig met de ontwikkeling van relaties. Zij is een soort vliegende keep die pioniert in het gebied en initiatieven ontdekt en partijen aan elkaar verbindt, die samen projecten kunnen oppakken. Dat wat Louisa stimuleert in het gebied kan uitgroeien tot plannen, die kan ik dan toetsen aan het beleid en eventueel uitwerken in projecten en visies. En Jose begeleidt vervolgens de verdere uitwerking en uitvoer van de projecten. Zo werkt het. We hopen met het loket bij te kunnen dragen aan een duurzame ontwikkeling waarvan iedereen profiteert!‘


Hoe werkt het Gebiedsloket? Een voorbeeld uit de praktijk:

Jose: ‘Stel dat bewoners vragen of er een natuurvriendelijke oever mag/kan worden aanlegd in de watergang in hun gebied. Dan informeer ik bij Anne-Rieke of wij een opdracht hebben rond die specifieke watergang. Zo ja, dan ga ik in gesprek met de bewoners en kunnen we ook onderzoeken of we er meer partijen bij kunnen betrekken. Zo niet, dan geef ik de vraag door aan onze plantoetsers, die met de bewoners kan overleggen over een eventuele vergunningsaanvraag. Daar waar het mogelijk is, werken we als waterschap het liefst zoveel mogelijk samen met de partijen in het gebied.’