Een ‘droog’ Deltaplan op landbouwgrond

Gepubliceerd op 25 april 2017

De landbouw staat voor grote uitdagingen. Door klimaatverandering moet de sector rekenen op meer extremen: langere periodes van droogte en hogere pieken in de neerslag. Daarnaast zijn er extra waterkwaliteitsmaatregelen nodig. Op initiatief van LTO (land en tuinbouw organisatie) Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid, is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)) opgezet. Het doel daarvan is bij te dragen aan de wateropgaven en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Hoe werkt dit Deltaplan op in de praktijk?

Marc Ormel, voorzitter LTO Noord, Oost-Achterhoek, vertelt er meer over.

Baakse Beek Veengoot staat op agenda van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer))

een 'droog' deltaplan

Foto: Marc Ormel, voorzitter LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord, Oost-Achterhoek

Samenwerken en delen

Een goed watersysteem is essentieel voor de opbrengsten van agrarisch ondernemers en voor dieren en planten. Hiervoor is een intensieve samenwerking nodig tussen het agrarische bedrijfsleven en waterschappen. Te denken valt aan het terugbrengen van verontreiniging van het water met meststoffen of gewas- en beschermingsmiddelen. Maar ook het tegengaan van verzilting en het waterbeheer in geval van te veel of te weinig water Het DAW is opgezet om de agrarische ondernemers te faciliteren en de samenwerking met de waterschappen te bevorderen. In praktijk komt dat neer op: gebiedsprocessen opstarten en het delen van kennis en praktijkervaring van en met collega-agrariërs. Inmiddels zijn al in veel gebieden DAW–projecten opgestart. In het gebied Baakse Beek Veengoot staat DAW ook op de agenda.

Agrarische sector neemt de regie

De agrarische sector heeft bij deze DAW-projecten de regie en wordt daarbij ondersteund door het Waterschap Rijn en IJssel. Mark Ormel (voorzitter LTO Noord, Oost-Achterhoek): ‘Waterschap Rijn en IJssel heeft ons gevraagd hoe wij als sector aankijken tegen de gevolgen van klimaatverandering in het brongebied Baakse Beek. Dit is het bovenstroomse gedeelte van de Baakse Beek, globaal gelegen in Vragender en Lievelde. Als afdeling zijn we van plan om een DAW-project op te starten in dit gebied. Door een planmatige aanpak kunnen we dan maatregelen nemen om aan de verschillende wateropgaven te werken. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om erfafspoeling naar het oppervlaktewater te voorkomen, het zelf kunnen regelen van het waterpeil in kleine sloten of het verhogen van het organische stofgehalte van de bodem.’

Grote schaal

Het plan is om op basis van de opgedane ervaringen van pilotprojecten, nieuwe gebiedsprojecten te starten en gezamenlijk te gaan werken aan de wateropgave. Als de aanpak goed werkt en de knelpunten in het waterbeheer daadwerkelijk zo kunnen worden opgelost, zal in de waterplanperiode 2015-2021 de werkwijze worden toegepast in heel Nederland en zullen op grote schaal nieuwe gebiedsprojecten worden gestart.


Grote schaal

Het plan is om op basis van de opgedane ervaringen van pilotprojecten, nieuwe gebiedsprojecten (minimaal 30) te starten en gezamenlijk te gaan werken aan de wateropgave. Als de aanpak goed werkt en de knelpunten in het waterbeheer daadwerkelijk zo kunnen worden opgelost, zal in de waterplanperiode 2015-2021 de werkwijze worden toegepast in heel Nederland en zullen op grote schaal nieuwe gebiedsprojecten worden gestart.