Eerste oplevering project Aaltense Goor & Zwarte Veen

Gepubliceerd op 22 december 2020

IMG_0158

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de inrichtingsmaatregelen in het Aaltense Goor. Dit najaar is de uitvoering van het eerste deel van het project voltooid. De uitvoering van inrichtingsmaatregelen in het Zwarte Veen zijn voorzien in 2021. Met de oplevering van deze werkzaamheden heeft het natuur- en landschapsreservaat Aaltense Goor een uitbreiding van 30 hectare natuurareaal gecombineerd met een klimaatbestendig watersysteem gekregen. Bij piekbuien wordt water niet langer afgevoerd maar vastgehouden in het gebied, waarna het in de bodem kan zakken.

Vanwege de aanhoudende zorgen over het coronavirus moest het feestelijke publieksgedeelte jammer genoeg worden afgelast. De bestuurlijke oplevering kon nog wel plaatsvinden, zij het in een afgeslankte vorm en in de open lucht. Onder leiding van projectleider Ronald Broekhuizen trok een afvaardiging van de deelnemende organisaties het veld in om de resultaten te bekijken. Geholpen door een zonnetje bleek de nieuw aangelegde vlonder op de kruising Goordijk en Lage Wolboomdijk een aangename plek om samen terug, maar ook vooruit te kijken.

Het plan voor de herinrichting is zoveel mogelijk met agrariërs en inwoners uit het gebied tot stand gekomen. Deze gezamenlijke aanpak leverde naast nieuwe natuur gecombineerd met waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) een versterking van de recreatieve beleving op. Naast deze inrichtingsmaatregelen worden ook worden er stappen gezet naar een structuurverbetering voor de landbouw. In het gebied is een kavelruil van start gegaan en loopt momenteel een traject van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)) waarvoor zich al 40 agrariërs hebben aangemeld.

Waterschap bestuurder Peter Schrijver bedankte alle aanwezigen voor de geleverde inspanning: “In dit gebied komen veel belangen samen. Om tot een herinrichting te komen moet je voortdurend met elkaar in gesprek zijn, water bij de wijn willen doen en af en toe frustraties opzij zetten. We zijn erg blij dat dit voor het Aaltense Goor is gelukt”.

Boeren gaan natuur beheren

Met de oplevering van deze werkzaamheden komt er ongeveer 30 hectare natuur en waterretentie vrij. Een aantal nabijgelegen agrariërs heeft interesse om deze natuur te beheren. Hiervoor is een collectief in het leven geroepen. Volgens Maarten Uenk, namens de beheerders, is er bereidheid om het natuurbeheer op zich te nemen: “Onze bedrijven moeten hier echter wel van kunnen profiteren. Denk aan het winnen van hooi. Ook het maaisel kan als compost worden ingezet in de bedrijfsvoering.

Meteen na de bestuurlijke oplevering kwam in ’t Romienendal in Aalten de begeleidingsroep bijeen. In deze bijeenkomst werd samen met de direct betrokken belanghebbenden kort teruggekeken naar de uitgevoerde werkzaamheden maar was de blik vooral vooruit naar de nog liggende klussen.

Momenteel speelt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waarin boeren, LTO (land en tuinbouw organisatie), het waterschap en het kadaster gezamenlijk optrekken om de waterhuishouding van bedrijven te verbeteren. Hiervoor hebben zich al 40 boeren aangemeld en de keukentafelgesprekken zijn inmiddels gestart. Op het gebied van inrichting is de gemeente Oude IJsselstreek, samen met een aantal grondeigenaren, momenteel druk bezig met de uitwerking van de maatregelen in het Zwarte Veen. Daarnaast moeten er in het Aaltense Goor nog een paar kleine, afrondende klussen worden opgepakt, zoals het aanleggen van een nieuw houtsnipperdepot aan de rand van het gebied, het baggeren van een watergang en het opruimen van onverwachts aangetroffen puin en afval.