Klimaat Klaor is er helemaal klaar voor!

Gepubliceerd op 20 december 2017

Richard Trenning is de kersverse gebiedsmakelaar voor het gebied rond Lichtenvoorde, Lievelde en Vragender. Een nieuwe functie in een gebied dat bekend staat om zijn schoonheid, maar ook om zijn hoogteverschil en weersextremen. Droogte en wateroverlast wisselen elkaar af en het veranderende klimaat eist er een actieve houding. Dat vraagt om een andere aanpak en daarmee liggen interessante kansen op nieuwe samenwerkingen en projecten voor het oprapen. Initiatieven die het gebied nog mooier maken om er te wonen, werken en recreëren. Die ontwikkelingen verdienen alle aandacht en ondersteuning. Dat is de rol die gebiedsmakelaar Richard Trenning enthousiast oppakt, tussen en met de mensen in het gebied. De pilot Klimaat Klaor?! is er klaar voor!

Richard Trenning (gebiedsmakelaar brongebied Baakse Beek Veengoot):
‘We gaan snel, direct en samen acties oppakken en uitvoeren’

Droogte en wateroverlast

De historie van het gebied heeft alles te maken met de huidige situatie. Richard: ‘Vroeger was het brongebied Baakse Beek Veengoot een groot veengebied. Lichtenvoorde ontstond onderaan de heuvel, op een strategische, doorwaadbare plek in het gebied. Van daaruit werd het gebied ontwaterd en  ontgonnen. Die ontwatering – de aanleg van watergangen in combinatie met schaalvergroting - veroorzaakte de huidige extreme situatie. Het versterkte zowel de gevoeligheid voor droogte als wateroverlast in het gebied. Als je hier op een bepaalde plek iets verandert in de inrichting, het gebruik of beheer, heeft dat ook invloed op andere functies. Samenwerking is dus cruciaal.’

Een watersysteem op orde

Momenteel wordt in Lichtenvoorde, na de overlast in 2010, gewerkt aan het verbeteren van het watersysteem. Dat gebeurt door de aanleg van drie wateropvanggebieden en twee bypasses. Richard: ‘Waterschap en gemeente nemen hun verantwoordelijkheid om wateroverlast te voorkomen, maar zij kunnen de klimaatuitdaging niet alleen aan. Het veranderende klimaat is namelijk niet alleen een kwestie van wateroverlast, er speelt veel meer. Zoals perioden van droogte, slechte waterkwaliteit en hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad). De oplossing zit in een veerkrachtig gebied dat tegen een stootje kan. We noemen dat klimaatrobuust.  Daarvoor is een brede en actieve benadering nodig, samen met partijen en bewoners in het gebied. Vandaar de start van de pilot Klimaat Klaor.’

Spin in het web

Vanuit de pilot Klimaat Klaor?! wordt gewerkt aan water- en klimaatbewustzijn. Er start ook een zoektocht, samen met bewoners en ondernemers, naar snelle, concrete acties en projecten. Die moeten alle bijdragen aan een duurzaam klimaatrobuust gebied richting de toekomst. Richard pakt daar graag zijn aandeel in, met steun vanuit de LTO (land en tuinbouw organisatie), het Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Oost Gelre en de provincie Gelderland. Als gebiedsmakelaar brengt hij het pilotproces Klimaat Klaor in het gebied en onder de mensen. Richard licht toe: ‘Ik ben in mijn rol een soort spin in het web: ik adviseer, ik verbind, ik verwijs door en daag uit wat betreft concrete acties, praktische samenwerkingen en financiële ondersteuning. Ik werk met korte lijntjes en ben zichtbaar, al heb ik geen vaste plek of spreekuur. Ik werk op afspraak en kom aan huis of we spreken af in het gebied.’

Klimaat verbindt iedereen

Klimaat is het verbindende thema in het brongebied. Richard: ‘Klimaat gebeurt hier en nu, iedere dag. We leven er allemaal mee. Het is een thema dat ons allemaal aangaat, omdat we er allemaal verantwoordelijk voor zijn. Tegelijk is klimaat een lastig en moeilijk grijpbaar onderwerp. We maken het daarom heel praktisch en werken vanuit concrete zichtbare initiatieven in het gebied die raken aan bodem, water, groen en duurzaamheid. Wat is er leuker dan nieuwe plannen laten ontstaan die beter zijn voor mens, milieu en economie? We gaan in deze pilot meedenken per initiatief en dat faciliteren. We starten in het brongebied, maar inspireren zo hopelijk het hele gebied.’

Mensenwerk en maatwerk

Richard nodigt iedereen in het gebied van harte uit om mee te doen. ‘We zijn op zoek naar de energie in het gebied, op zoek naar de dromen en ambities van bewoners en ondernemers om samen de kansen te ontdekken op het gebied van bodem, water en klimaat.  Koppelen, werk met werk maken en samenwerken: dat is de missie. We kijken vanuit verschillende invalshoeken naar plannen, oplossingen en grondgebruik, ook door functies zo slim mogelijk te combineren. Dat is maatwerk en mensenwerk. Waar mogelijk doen we dat samen met partijen die ook hun opgaven hebben in het gebied. Maar we doen het vooral met en vanuit de bewoners. Allemaal hebben we een aandeel in de ontwikkeling van het gebied richting een klimaatvriendelijke toekomst. Dus laat je horen en neem contact op. Als je vandaag belt, heb je morgen een gesprek met me!’

Richard Trenning, r.trenning@wrij.nl - 06- 23465629


Sparren met gebiedsmakelaar Richard Trenning

Allerlei thema’s rondom wonen, werken, landbouw, natuur en recreatie zijn gespreksonderwerpen die kunnen leiden tot concrete projecten en acties. Voorbeelden zijn:

  • Wonen: infiltratiekratten, groene straat, regentonnen, groene daken, water vasthouden, tegel eruit > plant erin.
  • Bedrijven: groene aankleding van industrieterreinen, zonnepanelen op daken, opvang hemelwater (regen en sneeuw) om vrachtwagens mee te wassen, vergroening om hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) tegen te gaan, een groen bedrijfsimago.
  • Landbouw: slimme drainage, verhoging organische stof in bodem, hergebruik maaisel, duurzaam en slim ondernemen met kleine lokale kringlopen, nieuwe verdienmodellen.
  • Natuur: robuuster maken en minder kwetsbaar voor verdroging, grondruil ten bate van landbouw en natuur, voedselbossen, gevarieerde inzet van grond, nieuwe verdienmodellen met meer integratie landbouw en natuur.
  • Recreatie: Besselinkschans interessant als evenementlocatie en toekomstbestendig ingericht, Zwarte Cross vergroenen.