Handen ineengeslagen voor Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst

Gepubliceerd op 18 juli 2019

Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland kijken samen met de landgoedeigenaren hoe zij in de Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst in kunnen spelen op klimaatverandering. Om het gebied voor de langere termijn duurzaam en rendabel te houden is een gezamenlijke aanpak nodig. Een aanpak met aandacht voor erfgoed, natuur, landbouw en toerisme. Zij ondertekenden hiervoor vandaag de bestuurlijke intentieverklaring op het landgoed van één van de voorlopers, landgoed ’t Medler.

pb_17_bijlage_foto_ondertekening_-_ivo_hutten_rechtenvrij
Ondertekening door vlnr Peter Drenth (gedeputeerde Provincie Gelderland), Peter Schrijver (heemraad Waterschap Rijn en IJssel) en Paul Hofman (wethouder gemeente Bronckhorst) (fotograaf Ivo Hutten)

Tijdens de ondertekening benadrukten de aanwezige bestuurders dat de Landgoederenzone een gebied is met grote cultuurhistorische, ecologische, agrarische en recreatieve kwaliteiten. Tegelijk is de Baakse Beek, die door de Landgoederenzone loopt en er in feite de drager van is, niet goed voorbereid op een toekomst met bijvoorbeeld langdurige droogte of heftige regenbuien. Om erfgoed, natuur, landbouw en toerisme duurzaam te behouden en te versterken, is het nodig het grondwaterpeil in het beekdal structureel te verhogen. Lokale watergangen worden gedempt of ondieper gemaakt. Zo kan het lokale water in het voorjaar langer worden vastgehouden. Water krijgt langer de tijd om de bodem in te zakken en het grondwater aan te vullen. De verbeterde spons- en bufferwerking van de bodem leidt tot gunstiger condities voor de natuur. Met aanvullende maatregelen kan ook de landbouw in droge perioden van deze betere condities profiteren. Dit biedt tevens nieuwe mogelijkheden voor de landbouw in de overgang naar kringlooplandbouw. Hiervoor zoeken de partijen de samenwerking met het Ministerie van Landbouw en met kennisinstellingen in Wageningen en Velp.

Het gebied is aan zet

Waterschap, gemeente en provincie hebben samen met gebiedspartners LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord en de landgoederen de Ontwikkelvisie Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst gemaakt. In deze visie zijn inspirerende en toekomstbestendige oplossingsrichtingen voor het gebied in kaart gebracht. Met deze visie als leidraad worden met betrokken partijen per landgoed kansen uitgewerkt en uitgevoerd. Grondeigenaren bepalen zelf de invulling van de te nemen maatregelen. De landgoederen Wildenborch en ’t Medler zijn voorlopers binnen het project. In samenwerking met de landgoederen en omliggende agrarische bedrijven zijn schetsontwerpen gemaakt en worden uitvoeringsplannen uitgewerkt en uitgevoerd