Projecten

Gebiedsproces Baakse Beek- Veengoot

Welkom op de website van het gebiedsproces Baakse Beek- Veengoot. U vindt hier informatie over de werkwijze en projecten in het gebied. Ook kunt u via het platform kennismaken met deelnemers en nieuwe initiatieven in het gebied. Klikt u in onderstaande kaart voor meer informatie over de projecten. Voor informatie over deelnemers, initiatieven en de nieuwsbrieven klikt u op platform.

Legenda kaart

pointer-blauw Project in voorbereiding

pointer-oranje Project in uitvoering

pointer-groen Project afgerond

Baakse Beek kaart Oosterwijkse vloed Project Aaltense goor - Zwarte Veen Project Hackfort - Suideras Kern Vorden Aanpak wateroverlast Lichtenvoorde Bakerwaard TOP Medler Kunnerij Zieuwent Zanddijk Marienvelde De Wiersse Batsdijk-Kunnerij 't Zelle / Walgemoet 't Zelle / Walgemoet Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak

Hotspots

Project Aaltense goor - Zwarte Veen

In het Aaltense Goor en Zwarte Veen komt meer ruimte voor water en krijgt natuur de kans om te herstellen. Dit draagt bij aan de klimaatbestendigheid van het gebied en biedt ook kansen voor landbouw en recreatie.

Oosterwijkse vloed

De Baakse Beek wordt ingericht als ecologische verbindingszone, waarbij ook de stuwen vispasseerbaar worden gemaakt. Tussen Baak en Wichmond leggen we een stapsteen en de nabijgelegen stuw wordt passeerbaar voor vissen. Tevens verbeteren we de beheer en onderhoudssituatie van de Oosterwijkse Vloed.

Project Hackfort - Suideras

Op de landgoederen Hackfort en Suideras worden stuwen vispasseerbaar gemaakt. We betrekken daarbij ook de verbetering van de landbouwstructuur, mogelijkheden voor (agrarisch) beheer en de beleving van het gebied. Op de landgoederen worden maatregelen getroffen om de verdroging van de natuur tegen te gaan en om meer water vast te houden.

Kern Vorden

In de kern van Vorden hebben Gemeente Bronckhorst en waterschap Rijn en IJssel, provincie Geldderland, Natuurmonumenten en Gelders Landschap en Kasteelen plannen voor o.a. het vispasseerbaar maken van de stuw, herinrichting van de beek, mogelijkheden voor waterbeleving en het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van hemelwater (regen en sneeuw) van het rioolstelsel.

Aanpak wateroverlast Lichtenvoorde

Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Oost Gelre werken samen aan de wateroverlast in Lichtenvoorde. Om ook in de toekomst droge voeten te houden zoekt het waterschap naar mogelijkheden om het water om Lichtenvoorde heen leiden.

Bakerwaard

De Baakse Beek en de Bakerwaard, aan de IJsseldijk nabij Baak, zijn opnieuw ingericht. Het onderhoud kan nu makkelijker uitgevoerd worden en er zijn natuurlijke oevers en een zogenaamde stapsteen aangelegd.

TOP Medler

Op landgoed Medler komt ruimte voor natuur, waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en het zichtbaar maken van water. De uitvoering bevindt zich in de voorbereidende fase.

De Wiersse

Een oude meander van de Baakse Beek op het landgoed is hersteld. Deze bypass op landgoed het Medler en landgoed de Wiersse maakt drie stuwen in de Baakse Beek passeerbaar voor vis. Ook is de waterkwalitiet van de binnengracht verbeterd en gaan we verdroging tegen. Hiervan genieten de vele bezoekers van de tuinen.

Batsdijk-Kunnerij

De beek krijgt meer ruimte en er komt ongeveer 30 hectare nieuwe natuur bij. Er worden daarnaast mogelijkheden gerealiseerd voor landbouwstructuurverbetering.

Kunnerij Zieuwent

Langs de Baakse Beek (Kunnerij in Zieuwent) is meer ruimte gekomen voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en natuur. De loop van de beek is verlegd en heeft een natuurlijker karakter gekregen.

't Zelle / Walgemoet

De landgoedeigenaren realiseerden een groot natuurontwikkelingsproject en herstelden cultuurhistorische elementen. Er zijn waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden), infiltratievoorzieningen en antiverdrogingsmaatregelen. Hierdoor is ook de piekafvoer vanuit de Lindese Laak verminderd.

Zanddijk Marienvelde

Langs de Veengoot ter hoogte van de Zanddijk in Marienvelde is meer ruimte gekomen voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en natuur. De loop van de beek is verlegd en heeft een natuurlijker karakter gekregen.

Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak

In het gebied Hallerlaak - in de omgeving van de Vosheuvelstraat, Zelledijk en Beunkstege te Vorden - neemt het waterschap samen met de provincie Gelderland maatregelen om het grondwater- en oppervlaktewaterpeil te verhogen, het landschap te herstellen en verdroging tegen te gaan.