De rioolwaterzuivering: betere waterkwaliteit in de maak!

Gepubliceerd op 11 juli 2022

Waterschap Rijn en IJssel moet ervoor zorgen dat het oppervlaktewater schoon blijft. Dat betekent dat we op de rioolwaterzuiveringen (RWZI (rioolwaterzuivering)’s) zoveel mogelijk vervuilende stoffen uit het afvalwater halen. De Kaderichtlijn Water (KRW), bedoeld om de kwaliteit van watersystemen te beschermen, vraagt van het waterschap een extra inspanning voor de zuiveringen Ruurlo en Lichtenvoorde omdat ze lozen op de ecologisch en cultuurhistorisch waardevolle Baakse Beek. Daarom zijn er plannen gemaakt om het proces van zuiveren op de RWZI’s aan te passen en het effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) (gezuiverd afvalwater) bewuster in te zetten. Annemarie Kramer-Hoenderboom, beleidsadviseur waterketen en deskundige op het gebied van waterzuiveren, vertelt over de maatregelen en effecten voor het stroomgebied van de Baakse Beek Veengoot.

RWZI - foto Annemarie

Voor de Baakse Beek zijn KRW-doelen gesteld, met eisen voor de waterkwaliteit en de ecologie. Annemarie: ‘Het effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) van de RWZI (rioolwaterzuivering)’s moet daarom schoner, er zit nog te veel ammonium en fosfaat in en dat beïnvloed de waterkwaliteit van de Baakse Beek. Omdat effluent een waardevolle bron van water kan zijn in droge tijden is onderzocht hoe de RWZI’s bij kunnen dragen aan de droogte-aanpak en aan welke kwaliteitseisen het water dan moet voldoen. De uitkomst van de studie is: dat het leveren van het gezuiverde water aan de Baakse Beek van grote waarde heeft voor de waterbeleving, de (water)natuur en  het (water)erfgoed op de landgoederen. Met name in (droge) zomerperioden is de bijdrage van water uit de zuivering van groot belang voor de watervoerendheid. Ook levert het water in de zomer een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van het grondwater op de landgoederen doordat het water uit de beek in de bodem infiltreert.

Plannen voor RWZI Ruurlo klaar

Met schoon water als doel heeft het waterschap een aantal knoppen waaraan het kan draaien zoals: de herinrichting van watergangen, baggeren en waterkwaliteitsverbetering door het verbeteren van het zuiveringsproces van de RWZI’s en de toepassing van het effluent. Het stroomgebied Baakse Beek Veengoot heeft te maken met twee waterzuiveringen: RWZI Lichtenvoorde en RWZI Ruurlo. Annemarie: ‘RWZI Lichtenvoorde loost op het bovenstroomse deel van de Baakse Beek. Daar zijn we nog volop bezig met onderzoek en daarover kunnen we eind 2022 meer vertellen. Wat betreft de RWZI in Ruurlo, die benedenstrooms afvoert op de Baakse Beek, en de meeste invloed heeft op  de landgoederen aan de Baakse Beek, staan de plannen vast en kunnen we, als alles meezit, 2023 aan de slag met de technische uitwerking van extra zuiveringsstappen. Eind 2025 willen we daarmee klaar zijn, wat mooi aansluit op de planning van het Landgoederenproject.’

Luchtfoto van de RWZI Ruurlo
Luchfoto van de RWZI Ruurlo

Nieuwe zuiveringstechniek en bijdrage droogte-aanpak

Welke ingrepen staan op de agenda in de RWZI Ruurlo? Ten eerste wordt de waterzuivering uitgebreid met een nieuwe innovatieve techniek. Annemarie: ‘Het nieuwe belucht actief koolfilter haalt niet alleen de ammonium en fosfaat uit het water maar ook medicijnresten en een aantal andere schadelijke stoffen: dat is een positieve bijvangst dus! Door de veelzijdige positieve effecten hebben we gekozen voor deze innovatieve techniek, zo leveren we een maximale inspanning voor schoon water aan de Baakse Beek.

Wat betekent de KRW?

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die erop gericht is de kwaliteit van watersystemen te verbeteren, zoals grondwater en oppervlaktewater. Ook moet het de vervuiling van watersystemen verminderen en voorkomen, duurzaam watergebruik bevorderen en de effecten van overstromingen en droogte beperken. De provincie is verantwoordelijk voor het behalen van de doelen en heeft regionale eisen vastgesteld. Het waterschap is verantwoordelijk voor het realiseren van de maatregelen die zijn vastgelegd in het Waterbeheerprogramma 2022-2027. Bereiken van schoon en gezond water kan het waterschap niet alleen, andere partijen als rijk, gemeenten, landbouw en Duitsland spelen hierin een belangrijke rol. En natuurlijk ook het dagelijks doen en laten van bewoners en ondernemers in het gebied zelf.


Schoner water doe je samen

Nieuwsgierig hoe je zelf kunt bijdragen aan een betere kwaliteit? De volgende linkjes bevatten veel tips en advies over hoe je zelf beter en bewuster met water kunt omgaan.

Drinkbare rivieren

Ken je Li An Phoa? Zij heeft Drinkable Rivers opgezet en wil hiermee de Nederlandse rivieren weer drinkbaar maken, het liefst binnen 30 jaar. Een drinkbare rivier betekent niet alleen veilig en schoon water, maar ook een rivier die leefbaar is voor verschillende dieren en planten. Onze jeugdbestuurder Fien Snelting ontmoette haar het afgelopen jaar, samen met dijkgraaf Hein Pieper. Op de website Drinkable Rivers staat een manifest. Als je tekent, help je mee aan een drinkbare rivier.

Meer weten?

QR drinkable